1-23Гра на музичному інструменті покращує роботу мозку, емоцій­ну стабільність і змен­шує наслідки старіння мозку. Просте прослуховування музики не дає такого ефекту.

Позитивний вплив гри на інструменті на мозок під­тверджено різними дос­лідженнями. Тому радимо вам стерти пил зі своєї ста­рої гітари або розпакувати кларнет із початкової шко­ли. Також рекомендуємо заохочувати ваших дітей до гри на інструментах, адже це принесе їм багато ко­ристі. Ось 10 причин, чому ви будете задоволені від цього заняття.

1. Посилення зв’язку між лівою та правою півкулями мозку

Під час досліджень було встанов­лено, що музиканти мають більше білої речовини, що складається з волокон, які з’єднують дві півкулі моз­ку. Це означає, що творча права сторона мозку має тісний зв’язок з його ана­літичною лівою стороною. Це дає різні переваги, як-от більш швидкий зв’язок всередині мозку і ширші творчі здібності для вирі­шення проблем. Однак вік музиканта і стаж гри на музичному інструменті ма­ють значення. Досліджен­ня показують, що діти, які займаються частіше, ство­рюють більший «міст» між двома сторонами мозку. Окрім того, ті, хто починає заняття раніше (ідеаль­ний вік—7 років), отриму­ють більше переваг, ніж початківці в більш пізньо­му віці.

2. Покращення вико­навчої функції мозку

Люди, що займаються му­зикою, краще приймають рішення, обробляють і збе­рігають інформацію. Деякі вчені вважають, що гра на інструменті може бути ко­рисною для дітей із невро­логічними проблемами, наприклад дефіциту уваги та гіперактивності.

3. Покращення розпіз­навання мови

Гра на інструменті допомагає мозку не тільки обробляти музичні звуки, а й приго­лосні і голосні звуки в мов­ленні. Дослідники Массачусетського технологічного інституту дійшли висновку, що діти, які грають на піаніно, мо­жуть розрі­зняти різні частоти і, отже, краще розрізняють вимовлені слова.

4.Покращує пам’ять

Люди, які грають на інстру­ментах, краще запам’ятову­ють вимовлені слова (сло­весна пам’ять). Досліджен­ня, опубліковане в журналі Frontiers in Neuroscience, показало, що учні других класів в Німеччині, що зай­маються грою на музично­му інструменті 45-хвилин на тиждень, могли згадати більше слів, які їм вимовля­ли, порівняно з дітьми, що не володіють музичною підготовкою.

5. Сприяє емпатії (співпереживанню)

Му­зичні навички також підви­щують здатність виявляти емоції у звуці. Тобто люди з такими навичками можуть краще зчитувати тонкі емоційні репліки в розмові.

6. Сповільнює старіння

Канадське дослідження, опубліковане в «Журналі нейробіології», по­казало, що люди похилого віку, які в молодості навча­лися гри на інструменті, значно швидше сприйма­ють інформацію.

Дослідження, опублікова­не в журналі «Нейропсихо­логія», виявило, що люди у віці від 60 до 83 років, які навчалися музиці як мінімум 10 років, запам’ята­ли більше сенсорної інфор­мації (візуальні, слухові, так­тильні дані), ніж ті, хто навчав­ся менше 10 років. І обидві групи набрали більше балів, ніж люди, які ніколи не зай­малися музикою.

7. Покращує матема­тичні та інші наукові здібності

Музичні ноти, акорди, октави, ритми мож­на зрозуміти математично. Цілком ймовірно, що існує зв’язок між заняттями му­зикою і математичними на­вичками. І під час різних досліджень цей зв’язок стає все більш очевидним. У дослідженні, опублікова­ному в журналі педагогіч­ної психології, було виявле­но, що студенти з Британсь­кої Колумбії, які пройшли хоча б один курс інстру­ментальної музики, краще впоралися з іспитами не тільки з математики і при­родничих наук, а й з англ­ійської мови. Учні, які актив­но займалися музикою, у середньому на рік випереджали учнів, які не займалися музикою.

8. Поліпшує моторику

 Як відомо, гра на інстру­менті вимагає хорошої ко­ординації рук і очей (щоб встигати зчитувати ноти на сторінці і втілювати їх у зву­ки). Ці музичні моторні на­вички переносяться і в інші сфери життя. Під час дос­лідження, проведеного в Університеті Конкордія (Монреаль), було виявлено, що дорослі музиканти, які почали грати до 7 років, швидше виконували не по­в’язані з музичними навич­ками завдання, ніж ті, хто почав займатися музикою пізніше. Більш того, ці мо­торні навички вплинули і на мозок. Сканування вияви­ло сильніші нервові зв’яз­ки в моторних ділянках, які відповідають за уяву та ви­конання фізичних рухів.

9. Покращує психічне здоров’я

Дослідження показують, що музиканти менш схильні до агресії, депресії та гніву, ніж люди, що не займаються музи­кою. В одному дослідженні було вивчено результати сканування мозку дітей у віці від 6 до 18 років. У тих, хто займався музикою, була більш товста кора головно­го мозку в ділянках, які ре­гулюють емоції та рівень тривоги.

10. Підвищує само­оцінку

Дослідження у шко­лах Флориди виявило, що діти з групи ризику, які бра­ли участь в музичних гуртках, відчували себе менш відчуженими та більш ус­пішними.

Мітки: , ,