ПОЛОЖЕННЯ

про мотиваційний лист вступника

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про мотиваційний лист вступника (далі – Положення) розроблене Приймальною комісією Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. Соломії Крушельницької (далі – Приймальна комісія) відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році (далі – Порядок прийому), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) від 20 квітня 2022 року № 364 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 486/37822, і є додатком до Правил прийому на навчання до Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. Соломії Крушельницької у 2022 році (далі – Правила прийому).

Положення визначає порядок подання, рекомендації щодо оформлення та структури та критерії оцінювання мотиваційних листів під час вступу до Тернопільського мистецького фахового коледжу ім.  Соломії Крушельницької (далі — Коледж).

1.2. Мотиваційний лист – це викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

1.3. Розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією без присвоєння їм конкурсних балів.

ІІ. ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ

2.1. Мотиваційний лист завантажується в електронний кабінет вступника під час подання заяви в електронній формі.

2.2. Мотиваційний лист також може подаватися разом із заявою на вступ в паперовій формі, у випадках, передбачених Правилами прийому.

2.3. Подання мотиваційного листа є обов’язковою умовою допуску вступника до конкурсного відбору.

2.4. Мотиваційний лист розглядається приймальною комісією Коледжу. Результати розгляду мотиваційних листів затверджуються рішенням Приймальної комісії та використовуються для формування рейтингового списку вступників:

- при однакових конкурсних балах (на місця регіонального замовлення);

- при конкурсному відборі (на місця за кошти фізичних або юридичних осіб).

 

ІІІ. ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

3.1. Мотиваційний лист оформлюється як суцільний структурований текст, відповідно до вимог. Обсяг – не менше 1 і не більше 2 сторінок. Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм.

3.2. Лист має бути написаний за структурою:

«Шапка» ­– частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону), яка розташовується у правому верхньому куті.

Звертання призначене для надання листу офіційного характеру та привертання увагу адресата (наприклад: «Шановний Мироне Миколайовичу!»). Звертання виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.

Вступ – коротка вступна частина передбачає окреслення напряму викладу, має містити мету написання мотиваційного листа. Вступ розміщується через один рядок після звертання, який є першим абзацом листа. У цьому абзаці викладається його мета і причина написання (наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). У цій частині коротко пояснюються причини обрання Коледжу і як навчання у ньому сприятиме професійному розвитку і зростанню абітурієнта.

Основна частина структурується на кілька абзаців, що мають текстово завершений вигляд. Містить приклади діяльності, успіхів і досягнень вступника, а також демонстрацію його особистих якостей і умінь. Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та складається з двох-трьох абзаців і розпочинається з характеристики професійних цілей вступника, описанням, що саме його цікавить в обраній ним спеціальності (освітній програмі), ким він себе бачить після завершення навчання тощо. Це свідчить про мотивацію та усвідомлення вибору освітньої програми на здобуття відповідного фаху. Описуються факти академічних та соціальних здобутків з певних предметів, які пов’язані з освітньою програмою (успіхи у навчанні, участь у проєктах, конкурсах і майстер-класах, володіння іноземними мовами тощо). Подана інформація зможе позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання.

Висновок – підсумкова частина листа. Вона має завершуватись підсумком у два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми та кар’єрними очікуваннями абітурієнта.

 

ІV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІНИХ ЛИСТІВ

2.1. Критерії оцінювання мотиваційних листів розробляються, затверджуються головою Приймальної комісії Коледжу та оприлюднюються на офіційному вебсайті не пізніше 1 червня.

2.2.  Основними критеріями оцінювання мотиваційного листа є:

-  рівень мотивації щодо вступу до Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. Соломії Крушельницької на відповідну спеціальність (освітню програму);

-  наявність чіткої структури;

-  рівень усвідомлення відповідності якостей вступника та вимогам щодо майбутньої професії;

-  наявність досягнень, що відповідають змісту і вимогам освітньої програми;

-  обсяг розкриття мотивації щодо вибору закладу освіти, спеціальності (освітньої програми), використання здобутих знань у майбутньому та подальшому працевлаштуванні;

- грамотність (наявність/відсутність орфографічних і стилістичних помилок).

 

Зразок оформлення мотиваційного листа абітурієнта

                                                                                                                                                                             Голові приймальної комісії

                                                                                                                                                                             Тернопільського мистецького фахового коледжу

                                                                                                                                                                             ім. Соломії Крушельницької

                                                                                                                                                                             Римар Л.І.

                                                                                                                                                                             Петренка Івана Миколайовича

                                                                                                                                                                             36007, Львівська обл., м. Дрогобич,

                                                                                                                                                                             вул. Стрийська 94, кв. 15

                                                                                                                                                                             petrenko@gmail.com

                                                                                                                                                                             тел. 0676865465

                                                                                                                                                                                                       (шапка)

Шановна Ларисо Іванівно!

(звертання)

 

Звертаюся до Вас у зв’язку з моїм бажанням вступити до Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. Соломії Крушельницької на спеціальність «…» за освітньою програмою ______, тому що мрію стати фахівцем _________________.

(вступ)

Під час навчання у _____________ досягнув успіхів у ____________________. Брав участь у мистецьких  конкурсах, фестивалях ___________________, на яких займав призові місця _______________; участь у концертах, виставах, гуртках (та інше). Є автором/авторкою власних пісень, віршів (та інші досягнення).

(основна частина)

Вважаю себе гідним кандидатом для вступу до Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. Соломії Крушельницької. Докладатиму усіх зусиль    для ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(висновок)

«___»___________ 2022 р.                                                            _________________                                              Петренко І.

                                                                                                                   (підпис)