1.     ЗАГАЛЬНА  ІНФОРМАЦІЯ

У зв’язку із набранням чинності Закону України «Про фахову передвищу освіту» у 2020 році здійснювалися заходи щодо приведення статутних документів до вимог законодавства. Відповідно до рішення Тернопільської обласної ради від 06 липня 2020 року № 1616 назву навчального закладу «Тернопільський музичний коледж ім. Соломії Крушельницької» було перейменовано на «Тернопільський мистецький фаховий коледж ім. Соломії Крушельницької» та схвалено статут у новій редакції.

У коледжі в даний час працюють 11 предметно-циклових комісій:

-                                         «Загальноосвітні, гуманітарні та соціально-економічні  дисципліни»;

-                                         «Фортепіано»;

-                                         «Оркестрові струнні інструменти»;

-                                         «Оркестрові духові та ударні інструменти»;

-                                         «Народні інструменти»;

-                                         «Спів»;

-                                         «Хорове диригування»;

-                                         «Теорія музики»;

-                                         «Музичне мистецтво естради»;

-                                         «Загальне фортепіано»;

-                                         «Концертмейстерський клас і камерний ансамбль»;

Також при коледжі функціонують:

¨                         школа-студія педагогічної практики;         

¨                         підготовчі курси до вступу в коледж;

¨                         центр підвищення кваліфікації викладачів мистецьких шкіл області;

¨                         мистецька школа, яка розпочала свою роботу як структурний підрозділ з 1 вересня 2020 року.

 1. 2.     ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОЛЕДЖУ У 2020 РОЦІ ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ

Основними напрямами діяльності коледжу є:

1. Підготовка згідно з регіональним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців за освітньо-професійним  ступенем «Фаховий молодший бакалавр» у галузі знань «Культура і мистецтво» з одночасним здобуттям профільної середньої освіти або на основі профільної середньої освіти та здобуття здобувачем освіти професійних компетентностей за певною мистецькою спеціальністю, включаючи підготовку педагогічних працівників для закладів початкової мистецької освіти.

2. Забезпечення відповідно до ліцензій здобуття профільної середньої освіти професійного та академічного спрямування, професійного або початкового рівня вищої мистецької освіти, або  першого (бакалаврського) рівня вищої мистецької освіти.

3. Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі культури та мистецтва з числа громадян України та освітня підготовка іноземних громадян за міжнародними угодами за направленням міжнародних і громадських організацій, а також за контрактами.

4. Реалізація програм мистецької освіти дорослих та програми підвищення кваліфікації для педагогічних працівників мистецьких шкіл і працівників закладів культури відповідно до ліцензованих спеціальностей та акредитованих програм.

5. Освітня діяльність спільно з українськими та іноземними закладами освіти за узгодженими освітньо-професійними програмами.

 1. 3.     КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

У 2020 році вперше проведено набір для підготовки фахового молодшого бакалавра на основі базової та повної загальної середньої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво».

Загальний ліцензований обсяг прийому на денну форму навчання складає 90 осіб, контингент коледжу  становив 312 осіб.

У 2020 році навчання завершили 75 студентів, з них 27 з відзнакою.

 1. 4.     Науково-педагогічний  персонал

Навчально-виховний процес у Тернопільському мистецькому фаховому  коледжі ім. Соломії Крушельницької здійснює  педагогічний колектив, укомплектований відповідно до штатного розпису.

У навчальному закладі працюють 122 штатних педагогічних працівники. З них: 7  – заслужені діячі мистецтв України, 3 – заслужені артисти України,  7 – заслужені працівники культури України; 35 — викладачі-методисти,  96- викладачі вищої категорії.

 • Ø Заслужені діячі мистецтв України – Кіцила Ю.В.; Кміть О.В., Левенець І. П., Татарінцев О.І., Рудзінський М.С, Віятик М.Ф., Ороновський А.І.
 • Ø Заслужені артисти України –  Бойко Р.П., Брухаль І.Г., Яцюк Н.Є.
 • Ø Заслужені працівники культури України –  Верней В.М., Равлюк І.Л., Рапіта М.В., Россоха В.В., Жеграй Б.Б., Максем Ю.В., Тимочко І.Й..

         Також до навчального процесу залучені 39 сумісників. З них: 1 – заслужений діяч мистецтв України, 2 – заслужений артист України, 13 – «спеціаліст вищої категорії».

 • Ø Заслужений діяч мистецтв України  – Кріль М.М.
 • Ø Заслужені артисти України – Губ’як Д.В., Дунець С.Б.

 1.5.     НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ

У Тернопільському мистецькому фаховому коледжі ім. Соломії Крушельницької розроблена концепція навчального процесу, в основу якої закладено: профорієнтаційна робота, розвиток матеріально-технічної бази, інформаційного забезпечення, соціально-економічної сфери, кадрової політики, навчально-методичного забезпечення тощо.

В коледжі постійно діє проміжний контроль знань студентів – атестації протягом семестрів. Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних, індивідуальних занять, академічних концертів, технічних заліків. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну підсумкову атестацію студентів. Семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену, диференційованого заліку. Державна атестація студентів здійснюється Державною екзаменаційною комісією у формі державних екзаменів.

Якість підготовки студентів коледжу  є на відповідному рівні, що відображено в результатах державних екзаменів.

Для забезпечення освітнього процесу коледж має три навчальних корпуси та 5-тий поверх гуртожитку Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, який забезпечує всіх бажаючих студентів житлом.

Освітній  процес забезпечують кабінети: історії України, інформатики та математики, української мови та літератури, музичної літератури, іноземних мов, фонотека, лабораторія звукозапису. Є майстерні з ремонту клавішних, струнних, духових інструментів.

У 2020 році коледж додатково оснащено аудіовізуальною апаратурою, комп’ютерами, копіювальною технікою, придбано нові інструменти  та обладнання на загальну суму 1547,2 тис. грн.

Важливу роль  у забезпеченні  освітнього процесу  відіграє робота бібліотеки і читального залу. В коледжі створено необхідний бібліотечний фонд, комплекси методичного забезпечення навчальних дисциплін спеціальності. Є в наявності необхідне обладнання та устаткування.

Напрямки роботи соціально-економічної сфери знаходяться під постійною увагою адміністрації.  В коледжі приділяється увага створенню належних умов для проведення занять.

У 2020 році зусиллями дирекції коледжу організовано належну роботу архіву коледжу.

 1.6.     СПІВРОБІТНИЦТВО ТА МЕТОДИЧНА РОБОТА

З метою підвищення якості підготовки спеціалістів в  ступеневій  системі мистецької освіти, ефективного залучення педагогічного персоналу Тернопільський мистецький фаховий  коледж ім. Соломії Крушельницької включений у навчально-науковий комплекс на базі Львівської національної музичної академії   ім. М. В. Лисенка відповідно до наказу Міністерства культури і мистецтв України № 10 від 11.01.99 р.

Тернопільський мистецький фаховий коледж ім. Соломії Крушельницької і Рівненський центр підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників культури Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв підписали Договір про співробітництво № 35 від 03.10.2019 року з метою налагодження науково-практичних відносин з перепідготовки та підвищення кваліфікації педпрацівників закладів мистецької освіти Тернопільської області.

Викладачі коледжу постійно підвищують свій фаховий рівень, беруть участь в роботі всеукраїнських та обласних конференцій, семінарів, конкурсів, методоб`єднань закладів фахової передвищої освіти Тернопільської області, відвідують майстер-класи провідних педагогів вищих навчальних закладів України та зарубіжжя. Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється на базі Рівненського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників культури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (код 22574457). Викладачі ведуть методичну роботу в коледжі (розробка, рецензування навчальних програм, методичних посібників, рекомендацій, проведення відкритих занять).

Викладачі спільно зі студентами надають методичну допомогу закладам культури і освіти у підготовці та проведенні культурно-мистецьких заходів. Силами студентів і викладачів проводиться профорієнтаційна робота, концертно-шефська діяльність.

На базі Тернопільського мистецького фахового коледжу ім.Соломії Крушельницької щороку  відбуваються творчі конкурси серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області: «Творчість юних», «Конкурс піаністів ім. В. Барвінського», «Піаністи Тернопілля», «Конкурс пам΄яті братів Теленків», «Обласний конкурс молодих трубачів ім. М. Старовецького», «Міжнародний конкурс молодих трубачів ім. М. Старовецького» (раз в 2 роки), олімпіада з музично-теоретичних дисциплін.

З ініціативи дирекції коледжу у 2018 році започатковано Відкритий конкурс піаністів «На батьківщині Василя Барвінського» і Відкритий конкурс вокалістів та хорових колективів ім. Соломії Крушельницької.

В коледжі, в місті та області проводяться концерти класів викладачів та творчих колективів. Протягом останніх років  в коледжі та за його межами було дано понад 300 концертів для громадськості міста і області. Силами студентів та викладачів коледжу щорічно проводиться цикл концертів під назвою «Тернопільські музичні вечори» за участю симфонічного, духового, камерного оркестрів, оркестру народних інструментів, хору, капели бандуристок, різних ансамблів та солістів.

 1. 7.      ВИПУСКНИКИ КОЛЕДЖУ

За час свого існування коледжем випущено 5 448 фахівці. Серед них лауреати та дипломанти Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів, народні та заслужені артисти України, заслужені діячі мистецтв, доктори і кандидати наук, доценти і професори, ректори та директори мистецьких навчальних закладів та закладів культури, артисти та солісти оперних театрів, оркестрів і філармоній України, Європи, Америки, Австралії, диригенти, композитори, музикознавці, фольклористи, актори Тернопільського обласного українського академічного драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка, обласної філармонії, директори і викладачі музичних та загальноосвітніх шкіл, керівники аматорських колективів.

Єдиний на Тернопільщині професійний музичний мистецький фаховий навчальний заклад дав путівку у життя багатьом талановитим юнакам та дівчатам, які згодом досягли висот майстерності. Серед випускників коледжу:

Пилатюк І.М. – ректор Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка, академік Академії мистецтв України, народний артист України, професор;

Очеретовська Н.Л. – доктор мистецтвознавства, професор Харківського національного університету мистецтв ім. І. Котляревського;

Смоляк О.С. -  доктор мистецтвознавства, професор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка;

Рапіта О.М. – лауреат міжнародних конкурсів, народна артистка України, професор, зав. кафедри спеціального фортепіано Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка;

Кондрацька Л.А. – доктор педагогічних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка;

Феленчак В.А. -  народний артист України, диригент, художній керівник муніципального Галицького камерного оркестру;

Сверлюк Я.В. – доктор педагогічних наук, професор Рівненського гуманітарного університету;

Литвак М.І. – доктор музики, професор музичної академії, м.Тель-Авів (Ізраїль);

Оленчик І.Ф. – лауреат міжнародних конкурсів, заслужений артист РФ, професор національної музичної академії ім. Гнесіних, м.Москва (РФ).

Балик В.А. – лауреат міжнародних конкурсів, професор, проректор Хорватської музичної академії  (Хорватія);

Литвин М.С. – заслужений артист України, бандурист, композитор, етнограф-фольклорист;

Вітошинський Р.М. – народний артист України, соліст Львівського академічного театру опери та балету ім. С.Крушельницької;

Кисіль (Камінська) О.Й. — народна артистка України, солістка Київського національного академічного театру оперети;

Юркевич А.П. – головний диригент Кишинівського театру опери та балету, головний диригент Варшавського оперного театру;

Небесний І.В. – композитор, директор центру музичної інформації України, виконавчий директор міжнародних музичних фестивалів сучасної класичної музики «Київ Музик Фест», «Форум музики молодих» (м.Київ), лауреат композиторського конкурсу «Gradus ad Parnassum», лауреат премій ім. Л.Ревуцького, ім.М.Вериківського, театральної премії «Київська пектораль»;

Матвійчук О.Й. – скрипковий майстер міжнародного класу (Інститут скрипкових майстрів ім. А.Страдіварі, м. Кремона,  Італія) та багато інших.

За період 2017- 2020 р. більшість випускників продовжили навчання у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:

-         2017 – 85,5%

-         2018 – 86%

-         2019 – 85,3%

-         2020 -  87 %

 1. 8.     КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ КОЛЕДЖУ У 2020 РОЦІ

Викладачі та студенти Тернопільського мистецького фахового коледжу  ім. Соломії Крушельницької, незважаючи на обмеження через пандемію COVID-19,  провели  у 2020 році чималу кількість культурно-мистецьких заходів.

В 2020 році було проведено низку творчих проєктів та концертних заходів в стінах коледжу («Файна Маланка у файному коледжі», вечір до Дня Валентина «Неймовірні історії кохання», «Битва хорів» до Дня коледжу, виховні бесіди з о.Василем Мокрицьким, участь у ХХ–му радіодиктанті національної єдності, виставка студентської поезії, фотовиставка до Міжнародного дня студента).

Наш коледж є активним учасником проєкту «Рік бандури в Тернопільській області».  Зокрема, в рамках цього викладачі та студенти взяли участь у презентації Року бандури в Українському Домі «Перемога» (26.02.2020 р.) та в онлайн-концерті «Зіновій Штокало у свічаді бандурного мистецтва» (11.06.2020 р.).

На базі Тернопільського мистецького фахового коледжу ім.Соломії Крушельницької була проведена нарада директорів ДМШ та ШЕВ області (26.02.2020 р.).

В період карантину з 12 березня 2020 року Тернопільський мистецький фаховий коледж ім. Соломії Крушельницької провів серію онлайн-концертів з телеканалом «Тернопіль-1» з прямою трансляцією на телеканалі  та соцмережах: «Тиждень музичного антивірусу. Позитивом переможемо».

-         концерт  викладача, заслуженого  артиста України —  Дмитра Губ’яка /бандура/   6 квітня 2020р.;

-         концерт  викладача, заслуженого діяча мистецтв України — Юрія  Кіцили    7 квітня 2020р.;

-         концерт  викладачів — Володимира Шагая /спів/ та Віталія Бобровського /фортепіано/  8 квітня 2020 р.;

-         концерт викладача Михайла Дмитришина  /баян/ – 9 квітня 2020р.;

-         концерт викладача коледжу Віталія Бобровського  /фортепіано/ – 10 квітня2020 р..

Окрім того, було проведено ряд тематичних онлайн-концертів:

-         «Коли звучить музика, гармати мовчать!» До дня пам’яті та примирення — 8 травня 2020р.;

-         концерт викладача,  заслуженого діяча мистецтв України  Юрія Кіцили приурочений  до дня Матері «Яке святе і вічне слово – Мама» - 10 травня 2020р.;

-         «Я  по світу іду в вишиванці» -  21 травня 2020р.;

-         Останній дзвоник  — 28 травня 2020 р.;

-         «Зіновій  Штокалко у свічаді бандурного мистецтва» -  12 червня 2020р.

Було здійснено запис концерту кращих випускників коледжу, який транслювався на телеканалі TV-4, 27 червня 2020 року.

До дня Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України було проведено онлайн-концерт на телеканалі «Тернопіль-1» — 14 жовтня 2020 р.

Окрім того, до «Дня вишиванки» (21 травня 2020 р.) та до «Дня музики»

(1 жовтня 2020р.) на сайті та на офіційній сторінці у Facebook,  було зроблено відеовітання,  відеозвіт школи — студії педпрактики (травень 2020р.).

Студенти та викладачі брали участь у передачах телеканалу «Тернопіль-1»: «Файний ранок», «Консультація онлайн», «Така як є», «Акценти».

У коледжі традиційно з жовтня працюють підготовчі курси, на яких навчаються майбутні абітурієнти.

З вересня 2020 року відкрився новий підрозділ коледжу – мистецька школа, в якій функціонує музичний та образотворчий відділи, так  у жовтні до «Дня художника» було проведено День відкритих дверей мистецької школи.

-         14 жовтня 2020 року, відеозапис та трансляція на телеканалі ТV-4 — концерт викладачів коледжу, присвячений  Дню захисника України;

-         концерт фортепіанної музики викладача коледжу Олега Кирилюка;

-         17 листопада 2020 року – відеоконцерт до Міжнародного Дня студента;

-         28 листопада 2020 року – вшанування жертв Голодомору;

-         з 16 листопада по 14 грудня 2020 року, аудіозапис  ста п’ятдесяти мистецьких пісень українських композиторів за співпраці Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. Соломії Крушельницької, Тернопільської обласної філармонії, UKRAINIAN ART SONG PROJECT (Канада), Павла та Лариси Гуньок (Велика Британія);

-          16 грудня 2020 року – обласний дитячий конкурс виконавців на духових  інструментах  імені Мирона Старовецького (онлайн);

-         21 грудня 2020 року – урочисте відкриття «Дошки Пошани» студентів коледжу;

-          22 – 23 грудня 2020 року, проведений ІІІ Відкритий конкурс вокалістів та хорових колективів ім. Соломії Крушельницької (онлайн).

 Всі вищезазначені заходи, конкурси, мистецькі проєкти, у яких беруть участь наші студенти та художні колективи, та, які організовує наш навчальний заклад, висвітлюються на офіційному сайті коледжу (tmc.te.ua) та на сторінках коледжу в соціальних мережах Facebook, Instagram.

Сюжети про заходи, мистецькі події, які ініційовані Тернопільським мистецьким фаховим коледжем ім. Соломії Крушельницької,  а також  сюжети про досягнення студентів коледжу висвітлюються  на місцевих телеканалах Т-1 та TV-4.

 1. 9.     ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2021 РІК

Враховуючи основні напрямки роботи коледжу, зазначені у статутних документах навчального закладу, у 2021 році діяльність спрямовується на:

-         покращення матеріально-технічної бази для забезпечення належних умов для здійснення навчального процесу з використанням сучасних інформаційних технологій: повне покриття мережею Інтернет усіх аудиторій (3 навчальних корпуси), придбання комп’ютерного обладнання та засобів для візуалізації навчального процесу;

-         підвищення кваліфікації та методична допомога викладачам ДМШ, школам естетичного виховання та мистецьким школам області на базі Центру підвищення кваліфікації, який утворено при коледжі;

-         ліцензування нових спеціальностей та відкриття заочного відділення зі спеціальності «Музичне мистецтво»;

-         розвиток мистецької школи, яка діє при коледжі;

-         впровадження мистецьких ініціатив та проєктів, які популяризуватимуть музичну спадщину Тернопільської області.

На виконання зазначених завдань з  початку 2021 року уже проведено та заплановано на ІІ півріччя навчального року:

-         лютий 2021р.- відбулася Установча сесія підвищення кваліфікації викладачів мистецьких шкіл області та Урочиста академія, присвячена 100-річчю з дня заснування Всеукраїнського хорового товариства ім. Миколи Леонтовича;

-         лютий — заходи з нагоди Дня коледжу, привітання в студентів – випускників (онлайн) та відкриття «Дошки пошани» студентів-відмінників;

-         лютий – науково-теоретичний круглий стіл (онлайн) для викладачів  мистецьких шкіл Тернопільської області, приурочений 133-й річниці від Дня народження Василя Барвінського на тему: «Внесок Василя Барвінського у розвиток національного музичного мистецтва»;

-         лютий — концерт  Української фортепіанної музики;

-         лютий – заходи, приурочені 100-літньому ювілею Всеукраїнського хорового товариства ім. М.Леонтовича;

-                      19-22  березня 2021р. — участь студентів коледжу у  Всеукраїнському конкурсі  виконавців на струнних інструментах, Дніпропетровська музична академія, м. Дніпро;

-                     31 березня 2021 р.-  участь у проведенні обласного конкурсу «Творчість юних» серед учнів мистецьких шкіл області;

-                     березень-квітень 2021 р.- проведення виховної роботи з питань екології «День Землі»;

-                     квітень 2021 р.- концерт кращих студентів коледжу «Музичний калейдоскоп»

-                     квітень 2021 р.- проведення виховної роботи з питань «Про профілактику булінгу»;

-                     квітень — вечір пам’яті викладачів Ярослава та Галини Ящишиних;

-                     квітень – участь в обласній олімпіаді з музично-теоретичних дисциплін учнів мистецьких шкіл області;

-                     квітень – травень — запис пісень Галицьких композиторів ХХ — го століття в рамках проекту «Мистецька пісня».

Директор   Тернопільського

мистецького фахового  коледжу

ім. Соломії Крушельницької                                    Лариса Римар